વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ-2: (મેરિટ લિસ્ટ, કોલ લેટર)

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ-2: GSEB એ વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 માટે વેઇટિંગ રાઉન્ડ-2 મેરિટ લિસ્ટ, કૉલ લેટર પ્રકાશિત કર્યું છે, વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ-2:

પોસ્ટનું નામ: વિદ્યાસહાયક (પ્રાથમિક શિક્ષક)

GEN અને GHAT- કટ ઓફ વેઇટિંગ રાઉન્ડ 2: અહીં ક્લિક કરો.

જાહેરાત માટે : અહીં ક્લિક કરો.

કોલ લેટર Gen માટે : અહીં ક્લિક કરો.

કૉલ લેટર Ghat માટે: અહીં ક્લિક કરો.

વધુ વિગતો માટે: અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ સુચના: કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

આવી જ નવી નવી જાહેરાત માટે ojasgovtjob.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

Leave a Comment