જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 :- jvaahar nvoday vithalay pravesh pariksha 2023 દરેક શાળા, શિક્ષક અને વાલીગણ માટે એક અગત્યની જાહેરાત આદરણીય શિક્ષકશ્રી તેમજ સર્વે …

Read more

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાઓનુ ટાઈમ ટેબલ 2023 જાહેર

ધોરણ 10 માર્ચ 2023 ની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ  જાહેર, ગુજરાત સેકેન્ડરી અને હાયર સેકેન્ડરી એડયુકેશન બોર્ડ – GSEB દ્વારા ધોરણ 10 નુ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો …

Read more

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: 24369 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી

SSC-GD-કોન્સ્ટેબલ-ભરતી-2022

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) એ તાજેતરમાં 24369 ખાલી જગ્યાઓ માટે (એસએસસી) જીડી કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે અને …

Read more

દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 જાહેર

દિલ્હી-પોલીસ-હેડ-કોન્સ્ટેબલ-એડમિટ-કાર્ડ-2022-જાહેર

દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 જાહેર : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (એસએસસી) એ દિલ્હી પોલીસ એચસી મિનિસ્ટ્રીયલ એડમિટ કાર્ડ 2022 બહાર પાડ્યું છે તો …

Read more

GSSSB વાયરમેન યાદી 2022: પસંદગી યાદી અને પ્રતીક્ષા યાદી 2022 જાહેર

GSSSB-વાયરમેન-યાદી-2022

GSSSB વાયરમેન યાદી 2022: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) એ GSSSB વાયરમેન પસંદગી યાદી અને વાયરમેન પ્રતીક્ષા યાદી 2022 ની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. …

Read more